Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim. Z tohto dôvodu požaduje od kupujúceho výhradne poskytnutie tých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu predaja a doručenia produktov alebo služieb. S výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru nikdy predajca nezverejňuje a neposkytuje osobné údaje kupujúcich tretím stranám.

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľ internetového systému www.rosler.sk: ROSLER – s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, IČO 31352243, prevádzkovateľ získava osobné údaje počas uskutočnenia objednávky tovarov a služieb na stránke www.rosler.sk.

Sprostredkovateľ, ktorému sú údaje poskytnuté: Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica.

Účel spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru, potvrdenie objednávky, platba za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty, evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

Zoznam spracovávaných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, údaje potrebné pre doručenie, meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, kontaktné údaje pre komunikáciu so zákazníkom, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje získané pri odovzdávaní tovaru, údaje o objednávkach pre potreby ich vedenia a riešenia reklamácií.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že získava iba tie osobné údaje, ktorú sú naozaj potrebné pre dodanie objednaných tovarov a služieb a vedenie zákazníckeho servisu. Pre úspešné spracovanie objednávky je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje. Pri preberaní zaplateného tovaru je nutné prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi predložiť identifikačný preukaz (občiansky preukaz alebo cestovný pas) pre kontrolu totožnosti kupujúceho.

Kupujúci je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje a zároveň je povinný preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru. V prípade zmeny aktualizuje svoje údaje vytvorením nasledujúcej objednávky, v ktorej upozorní na zrušenie predchádzajúcej objednávky obsahujúcej nesprávne údaje.

Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, urobí tak iba so súhlasom dotknutej osoby, ktorá je taktiež oboznámená s právami a povinnosťami uvedenými na stránke www.rosler.sk. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, vrátane e-mailových prostriedkov, od prevádzkovateľa vyžadovať: informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji získania osobných údajov, odpis jej osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania alebo likvidáciu jej osobných údajov.

Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné odvolať písomnou formou. Po doručení odvolania súhlas zanikne do 30 dní a všetky osobné údaje kupujúceho budú vymazané. Kupujúci môže podať odvolanie i e-mailovými prostriedkami na adrese rosler@rosler.sk.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa